top of page
Graciouscosmetics logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: definities

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Schoonheidspecialiste: GRACIOUSCOSMETICS, in het bezit van een Belgisch diploma Schoonheidspecialisatie, handelende als zelfstandig gevestigd schoonheidsspecialiste;
Cliënt: De persoon aan wie door de schoonheidsspecialiste advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de schoonheidsspecialiste wordt uitgeoefend; Steenweg op Merksplas 18, 2300 Turnhout
Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de schoonheidsspecialiste is verwezen.

 

Artikel 2: algemeen
De schoonheidsspecialiste geeft advies en diensten aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken.
Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3: basis voor behandeling
De schoonheidsspecialiste kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden.
In het laatste geval houdt de schoonheidsspecialiste de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding.
Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4: verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de schoonheidsspecialiste hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
De annulatie van uw afspraak kan tot 48u op voorhand, via de onlineservice, telefonisch of sms. Indien minder dan 48u, zal er 50% van de kostprijs van uw behandeling in rekening worden gebracht.

Als u op de dag van de afspraak annuleert of gewoonweg niet komt opdagen, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht, ongeacht de reden. Als men deze regels niet volgt, kan er geen nieuwe afspraak worden gemaakt. 


Artikel 5: prijzen

Voor aanvang van de behandeling deelt de schoonheidsspecialiste de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.

Deze tarieven zijn inclusief alle wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
De schoonheidsspecialiste is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien – en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen – na het afsluiten van de overeenkomst.
De schoonheidsspecialiste beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 6: intellectueel eigendom
De schoonheidsspecialiste behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, website, en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de schoonheidsspecialiste noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de schoonheidsspecialiste verstrekt zijn.

 

Artikel 7: aanvaarding
Elke bestelling/betaling betekent aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden van de schoonheidsspecialiste.

 

Artikel 8: betaling
De betaling aan de schoonheidsspecialiste dient contant, per bank- of kredietkaart of per overschrijving plaats te vinden. De betaling dient onmiddellijk te gebeuren na geleverde diensten. Bij sommige services kan een voorschot worden gevraagd om de afspraak te garanderen. Bij online boeking van een afspraak, wordt de dienst onmiddellijk afgerekend per bank- of kredietkaart. Als men nalaat te betalen, krijgt men maximum 14 dagen om de factuur te voldoen. Na deze termijn volgt een ingebrekestelling en zullen er intresten worden aangerekend ten bedrage van 10% van de aankoopprijs, met een minimum van 25€. Als er na 30 dagen nog steeds geen betaling is gebeurd, is de schoonheidsspecialiste gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid, wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten in verband gebracht met de inning van de desbetreffende vordering. Hieronder wordt uitdrukkelijk verstaan de kosten van een incassobureau en de gerechtelijke kosten.

 

Artikel 9: korting
De facturen zijn contant betaalbaar zonder enige korting, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10: onuitvoerbaarheid van de opdracht(en)
De schoonheidsspecialiste heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan ze bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 11: aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de schoonheidsspecialiste is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.

De schoonheidsspecialiste sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de schoonheidsspecialiste verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de schoonheidsspecialiste.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de schoonheidsspecialiste verzekerd is.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de schoonheidsspecialiste nimmer aansprakelijk.

Indien de verzekeraar van de schoonheidsspecialiste om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de schoonheidsspecialiste te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult.
De schoonheidsspecialiste is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 12: kwaliteit
GRACIOUSCOSMETICS hecht veel waarde aan kwaliteit. Indien u niet tevreden bent over uw behandeling bv. u krijgt een huidreactie, neem dan binnen de 72u contact op met ons zodat we u een gepast advies kunnen geven.

 

Artikel 13: persoonlijke aanpak
GRACIOUSCOSMETICS vindt een persoonlijke aanpak uiterst belangrijk, gelieve daarom geen familieleden, vrienden, dieren of kinderen mee te brengen naar uw afspraak alvorens toestemming te vragen. Wensen uw vrienden of familie ook advies of een behandeling, dan maken we daar met veel plezier tijd voor.

 

Artikel 14: betwisting
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van de schoonheidsspecialiste bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

bottom of page